Search ล็อกอิน

วิธีการยืนยันบัญชีของคุณ

  • ล็อกอินไปยังพื้นที่สำหรับลูกค้าของคุณ MyGKFXPrime
  • เลือก Verify your account ที่อยู่ทางด้านมุมบนขวา
  • อัปโหลดเอกสารทางกฎหมายของคุณอย่างปลอดภัย
  • รับการยืนยันสำหรับการตรวจสอบยืนยันของคุณ

เราจะตรวจสอบเอกสารและทำการยืนยันบัญชีของคุณ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้น ถ้าหากไม่สามารถอัปโหลดได้ โปรดส่งเอกสารมาทางอีเมลที่ accounts@gkfxprime.com

เราต้องการเอกสาร 2 ชนิด: ตัวแรกเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ และอีกตัวเพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ

เอกสารยืนยันตัวตน:

เอกสารระบุตัวตนสามารถเป็นหนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้ได้:

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปและเป็นภาพสี
  • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ,
  • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เอกสารยืนยันที่อยู่:

เอกสารยืนยันที่อยู่สามารถเป็นหนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้ได้:

  • ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค,
  • ใบกำกับภาษี,
  • รายการเดินบัญชีธนาคารที่มีชื่อและที่อยู่

เอกสารจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนและจะต้องระบุที่พักอาศัยแบบถาวรของคุณ โปรดทราบว่ารายการเดินบัญชีของบัตรเครดิตหรือรายการใช้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้ได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!