Search ล็อกอิน

พารามิเตอร์ของข้อเสนอ – อธิบายแล้ว

ค่าธรรมเนียมตามผลงาน (0-100%)

จำนวนเปอร์เซ็นต์ที่จ่ายจากผลกำไรของผู้ติดตามไปให้กับมาสเตอร์จะถูกแบ่งในช่วงท้ายของช่วงเวลาเทรด มันจะถูกจ่ายในกรณีที่ผลกำไรมากกว่าเงื่อนไขผลงานขั้นต่ำ

ค่าคอมมิชชั่นมาสเตอร์ (0-100%)

ค่าธรรมเนียมรายปีที่บัญชีผู้ติดตามจ่ายให้กับมาสเตอร์สำหรับการบริหารจัดการเงินทุน มันถูกคำนวณในแต่ละวันเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดบาลานซ์ของผู้ติดตามในช่วงการโรลโอเวอร์ ดังนั้นทุกๆ วัน 1/260 ของค่าคอมมิชชั่นรายปีของมาสเตอร์จะถูกจ่ายให้กับมาสเตอร์ (260 คือค่าเฉลี่ยของวันเทรดต่อปี)

เงื่อนไขผลงานขั้นต่ำ (0-100%)

ระดับขั้นต่ำของผลกำไรที่มาสเตอร์กำหนดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมตามผลงานหลังจากระดับนี้

ค่าคอมมิชชั่นการเข้าร่วม (0-100%)

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่มาสเตอร์กำหนดไว้เป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมข้อเสนอ

ค่าปรับการถอนเงินก่อนกำหนด (0-100%)

ค่าปรับสำหรับการถอนเงินลงทุนของผู้ติดตามก่อนสิ้นสุดช่วงการเทรด

การกำหนดเงินเริ่มต้น

จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับผู้ติดตามในการเข้าร่วมข้อเสนอของมาสเตอร์ มันถูกโอนไปยังบัญชี PAMM

Top-Up ขั้นต่ำของผู้ติดตาม

จำนวนเงินขั้นต่ำสำหรับผู้ติดตามในการเพิ่มเงินพิเศษไปยังบัญชี PAMM

บาลานซ์ขั้นต่ำของผู้ติดตาม

จำนวนเงินขั้นต่ำที่จะต้องเหลือไว้บนบัญชีผู้ติดตามในกรณีที่มีการร้องขอถอนเงิน

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!