Search ล็อกอิน

วิธีการถอนเงิน

คุณสามารถถอนเงินออกจากยอดบาลานซ์ในบัญชีของคุณได้อย่างง่ายดาย สิ่งที่ต้องทำก่อนการถอนเงินคือการยืนยันบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถถอนเงินได้จนกว่าบัญชีของคุณจะผ่านการตรวจสอบยืนยันแล้ว โปรดทราบว่าการถอนเงินจะถูกควบคุมและต้องได้รับการอนุมัติเนื่องจากมาตรการป้องกันการฟอกเงิน นอกจากนี้โปรดทราบว่า โดยหลักการแล้วเราจะต้องส่งเงินกลับคืนไปยังแหล่งที่มาของเงิน ถ้าหากคุณฝากเงินผ่านทางบัตรเครดิต คุณจะได้รับเงินทางบัตรเครดิตใบนี้

ทำการถอนเงินของคุณ

1. เริ่มด้วยการล็อกอินไปยัง secure client area
2. ไปที่ Funds และแท็บ Withdrawal
3. เลือกบัญชีของคุณและกรอกรายละเอียด
4. เลือกจำนวนเงินและทำคำขอให้สมบูรณ์
5. เราจะดำเนินการตามคำขอถอนเงินของคุณโดยเจ้าหน้าที่ของเรา

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!