Search ล็อกอิน

เงินปันผลคืออะไร?

บริษัทมหาชนจะมีการประกาศผลประกอบการประจำปีซึ่งจะมีการแบ่งผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น สิ่งนี้เรียกว่าเงินปันผล สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายรูปแบบ: เงินสด, หุ้น หรือสินทรัพย์อื่นๆ

เมื่อเทรดหุ้น เงินปันผลจะถูกเพิ่ม/หักออกจากบัญชีของคุณหลังจากที่ตลาดได้ปิดลง CFDs ของหุ้นจะมีราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงก่อนที่จะมีการประกาศจ่ายเงินปันผลซึ่งจะสะท้อนออกมาในตลาด ดังนั้นสิ่งนี้จะทำให้ราคาเพิ่มหรือลดลงเพื่อชดเชยกับเงินปันผลที่จ่ายไปหรือได้รับ

 

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!