Search ล็อกอิน

ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์ถูกกำหนดอย่างไร?

ราคาจะเปลี่ยนไปตามเศรษฐกิจของแต่ละประเทศและเหตุการณ์ทางการเมือง ประเทศที่ผลิตวัตถุดิบและสินค้าเหล่านี้สามารถส่งผลต่อราคาได้มากกว่า อย่างไรก็ตามปัจจัยหลักคือความสัมพันธ์ของอุปสงค์และอุปทานเหมือนกับสินทรัพย์ตัวอื่นๆ มูลค่าของ U.S. Dollar มีส่วนสำคัญในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์เนื่องจากราคาของสินทรัพย์ถูกเปรียบเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์ สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอาจส่งผลกระทบต่อราคาได้เช่นกัน

คำถามที่เกี่ยวข้อง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!