Search ล็อกอิน

ลงทุนในหุ้นเพื่อสุขภาพ

คุณทราบหรือไม่ว่าเพียงแค่ขยายการเข้าถึงยา อุตสาหกรรมยาอาจจะช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่า 10 ล้านต่อปีก็ได้?

หลายปีที่ผ่านมานี้ บริษัทยาได้ผลิตยาที่มีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพของประชาชน และลดความไม่เท่าเทียม เนื่องจากความสนใจในการลงทุน และอุตสาหกรรมนี้จึงพยายามต่อสู้กับ Covid-19 ตั้งแต่ปี 2020

เมื่อคุณลงทุนในบริษัทด้านสุขภาพ คุณจะรู้ว่าหากพวกเขาค้นพบยาและนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือวิธีการในการรักษาโรค จะทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวนอย่างมาก แม้จะเป็นเพียงข่าวลือก็ทำให้เกิดความผันผวนทะลุเพดาน และนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณสามารถทำเงินได้

สำหรับบางประเทศ การเข้าถึงการรักษาเบื้องต้นคุณภาพสูงเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ธุรกิจยาจึงกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิต เปิดตัวโครงการใหม่ ๆ และขยายการให้บริการแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลกโดยการเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีอยู่ ภาคเภสัชกรรมอาจจะช่วยชีวิตผู้คนเพิ่มอีก 10 ล้านคนในแต่ละปี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว และช่วยพวกเขาเปลี่ยนชีวิต

ประโยชน์:

• มีศักยภาพในการเติบโต

• การกระจายการลงทุนในวงกว้าง

• บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

• มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน    

MARKET ANALYSIS
Loading...
Data is shown with 15 minutes delay

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!