Search ล็อกอิน

ลงทุนในหุ้นเพื่อสุขภาพ

คุณทราบหรือไม่ว่าเพียงแค่ขยายการเข้าถึงยา อุตสาหกรรมยาอาจจะช่วยเหลือผู้คนได้มากกว่า 10 ล้านต่อปีก็ได้?

หลายปีที่ผ่านมานี้ บริษัทยาได้ผลิตยาที่มีความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพของประชาชน และลดความไม่เท่าเทียม เนื่องจากความสนใจในการลงทุน และอุตสาหกรรมนี้จึงพยายามต่อสู้กับ Covid-19 ตั้งแต่ปี 2020

เมื่อคุณลงทุนในบริษัทด้านสุขภาพ คุณจะรู้ว่าหากพวกเขาค้นพบยาและนวัตกรรมใหม่ ๆ หรือวิธีการในการรักษาโรค จะทำให้ราคาหุ้นมีความผันผวนอย่างมาก แม้จะเป็นเพียงข่าวลือก็ทำให้เกิดความผันผวนทะลุเพดาน และนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณสามารถทำเงินได้

สำหรับบางประเทศ การเข้าถึงการรักษาเบื้องต้นคุณภาพสูงเป็นเรื่องที่ท้าทายมาก ธุรกิจยาจึงกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อเพิ่มกำลังในการผลิต เปิดตัวโครงการใหม่ ๆ และขยายการให้บริการแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลกโดยการเพิ่มการเข้าถึงยาที่มีอยู่ ภาคเภสัชกรรมอาจจะช่วยชีวิตผู้คนเพิ่มอีก 10 ล้านคนในแต่ละปี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว และช่วยพวกเขาเปลี่ยนชีวิต

ประโยชน์:

• มีศักยภาพในการเติบโต

• การกระจายการลงทุนในวงกว้าง

• บริหารจัดการอย่างมืออาชีพ

• มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน    

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!