Search ล็อกอิน

วิธีการยืนยันบัญชีเทรดของคุณ

GKFX Prime ใช้มาตรการทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า อีกทั้งยังปฏิบัติตามกฎต่างๆ จากผู้ที่ทำหน้าที่กำกับดูแล การตรวจสอบยืนยัน
เป็นขั้นตอนที่สำคัญสำหรับกระบวนการนี้ เทรดเดอร์ทุกคนจะต้องยืนยันและได้รับการตรวจเช็คตัวตนของเทรดเดอร์ด้วยเอกสารทางกฎหมาย
ที่ยังไม่หมดอายุก่อนเริ่มต้นเทรดกับ GKFX Prime

รับการตรวจสอบยืนยันได้ใน 4 ขั้นตอนง่ายๆ

  • 1ล็อกอินไปยังพื้นที่สำหรับลูกค้าของคุณ MyGKFXPrime
  • 2เลือกตรวจสอบยืนยันบัญชีของคุณที่อยู่ด้านมุมบนขวา
  • 3อัปโหลดเอกสารทางกฎหมายของคุณอย่างปลอดภัย
  • 4รับการยืนยันสำหรับการตรวจสอบยืนยันของคุณ

ทีมงานของเราจะตรวจเช็คเอกสารและทำการยืนยันบัญชีของคุณ
ในโอกาสแรก คุณจะได้รับอีเมลยืนยันจาก
เราหลังจากที่กระบวนการเสร็จสมบูรณ์

ถ้าหากเครื่องมืออัปโหลดไม่ทำงาน โปรดส่งเอกสารมาให้เรา
ทางอีเมลที่ accounts@gkfxprime.com

เอกสารใดบ้าง
ที่ใช้ในการตรวจสอบยืนยันได้?

เราต้องการเอกสาร 2 ชนิด: ตัวแรกเพื่อยืนยันตัวตนของคุณและอีกตัวเพื่อยืนยันที่อยู่ของคุณ

เอกสารยืนยันตัวตน

เอกสารระบุตัวตนสามารถเป็นหนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้ได้:

  • บัตรประจำตัวประชาชนที่มีรูปและเป็นภาพสี
  • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
  • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เอกสารยืนยันที่อยู่

เอกสารระบุตัวตนสามารถเป็นหนึ่งในเอกสารดังต่อไปนี้ได้:

  • ใบเรียกเก็บเงินค่าสาธารณูปโภค
  • ใบกำกับภาษี
  • รายการเดินบัญชีธนาคาร

เอกสารจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือนและจะต้องระบุที่พักอาศัยแบบถาวรของคุณ

โปรดทราบว่ารายการเดินบัญชีของบัตรเครดิตหรือรายการใช้โทรศัพท์ไม่สามารถใช้ได้

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!