Search ล็อกอิน

Internet of Things หุ้นน่าลงทุน

ในปี 1960 ตู้จำหน่ายขนมอัตโนมัติทำให้เกิดการประดิษฐ์ตู้ ATM ซึ่งก่อให้เกิด Internet of Things หรืออินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง

Internet of Things หรือ IoT เป็นเพียงแนวคิดที่เชื่อมโยงวัตถุการกายภาพผ่านการใช้งานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งไม่ใช่เพียงคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่รวมถึงเครื่องชงกาแฟ เครื่องซักผ้า หรือเครื่องในในครัวอื่น ๆ อีกด้วย

ด้านการลงทุน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาแนวคิด IoT เรื่อย ๆ การลงทุนในบริษัท IoT อาจจะเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความมั่นคง

ตั้งแต่อุปกรณ์ IoT เครื่องแรกอย่าง ATM ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 1960 แนวคิดนี้ก็ได้ขยายไปไกลเกินกว่าสินค้าอุปโภค ทำให้การดำรงชีวิต บ้าน เมือง และภาคธุรกิจดีขึ้น สรุปได้ว่า Internet of Things เปรียบเสมือนศูนย์กลางชีวิตของผู้คนในสังคมสมัยใหม่

ประโยชน์:

  • เพิ่มโอกาสในการเติบโต
  • การกระจายความเสี่ยงในวงกว้าง
  • มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ
  • การแลกเปลี่ยนบนตลาดที่มีชื่อเสียง
MARKET ANALYSIS
Loading...
Data is shown with 15 minutes delay

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!