Search ล็อกอิน

Internet of Things หุ้นน่าลงทุน

ในปี 1960 ตู้จำหน่ายขนมอัตโนมัติทำให้เกิดการประดิษฐ์ตู้ ATM ซึ่งก่อให้เกิด Internet of Things หรืออินเตอร์เน็ตในสรรพสิ่ง

Internet of Things หรือ IoT เป็นเพียงแนวคิดที่เชื่อมโยงวัตถุการกายภาพผ่านการใช้งานการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และเครือข่ายการสื่อสาร ซึ่งไม่ใช่เพียงคอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟนเท่านั้น แต่รวมถึงเครื่องชงกาแฟ เครื่องซักผ้า หรือเครื่องในในครัวอื่น ๆ อีกด้วย

ด้านการลงทุน บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีได้พัฒนาแนวคิด IoT เรื่อย ๆ การลงทุนในบริษัท IoT อาจจะเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความมั่นคง

ตั้งแต่อุปกรณ์ IoT เครื่องแรกอย่าง ATM ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 1960 แนวคิดนี้ก็ได้ขยายไปไกลเกินกว่าสินค้าอุปโภค ทำให้การดำรงชีวิต บ้าน เมือง และภาคธุรกิจดีขึ้น สรุปได้ว่า Internet of Things เปรียบเสมือนศูนย์กลางชีวิตของผู้คนในสังคมสมัยใหม่

ประโยชน์:

  • เพิ่มโอกาสในการเติบโต
  • การกระจายความเสี่ยงในวงกว้าง
  • มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ และมีประสิทธิภาพ
  • การแลกเปลี่ยนบนตลาดที่มีชื่อเสียง

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!