Search ล็อกอิน

ปฏิทินฟอเร็กซ์และ CFD

ปฏิทินมีข่าวสารสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดการเงิน อีเว้นท์ทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นที่อาจส่งผลต่อตลาดจะถูกทำเครื่องหมายไว้บน
ปฏิทินให้คุณ วางแผนการเทรดตามเหตุการณ์และเอาชนะตลาดด้วยการตัดสินใจแบบรอบรู้

อีเว้นท์ที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าสามารถส่งผลต่อตลาดได้ ดูที่ปฏิทินก่อนทำการเทรดและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ
ตราสารการเทรดของคุณ ใช้ตัวกรองเพื่อปรับผลลัพธ์ มีประกาศสำคัญเกี่ยวกับอัตราการจ้างงานจากรัฐบาลสหรัฐฯ หรือไม่? สิ่งนี้
จะส่งผลต่อ USD EU เตรียมประกาศสำคัญเกี่ยวกับพันธบัตร Euro? สิ่งนี้จะส่งผลต่อคู่เงิน EUR และพันธบัตร Euro

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!