Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Cổ Tức

GKFX Prime cung cấp nền tảng môi giới và dịch vụ tấn tiến về FX, CFDs và hàng hóa cho nhà đầu tư trên toàn cầu.

Cổ tức là một phần thu nhập của cty được chia ra cho những người nắm giữ cổ phiếu của cty. Cổ tức được quyết định bởi Ban Giám Đốc cty và Hội Đồng cổ đông. Cổ tức có thể là tiền mặt, cổ phiếu hoặc tài sản khác.

Mức cổ tức là lượng tiền mà mỗi cổ phiếu nhận được (DPS, cổ tức trên mỗi cổ phiếu). Thêm vào đó, mức cổ tức có thể được ghi dưới dạng %, so sánh với giá hiện tại của cổ phiếu trên thị trường. Vì vậy, lợi nhuận của cty có thể được chia cho cổ đông dưới dạng cổ tức hoặc cty giữ lại để làm thu nhập giữ lại. Việc trả cổ tức phải được Hội Đồng Cổ Đông thông qua và phải ghi rõ là cổ tức đặc biệt, nhận một lần, hay cổ tức thường niên.

ổ tức sẽ được thêm/bớt vào tài khoản của bạn, sau khi thị trường đóng cửa vào đêm trước ngày chốt cổ tức.
 
Ví dụ cho một cổ phiếu đơn lẻ:

Một khách hàng mua 10 cổ phiếu Twitter và có $0.07 cổ tức. Nếu khách hang giữ tới ngày chốt cổ tức thì họ sẽ nhận được $0.7 (10 x $0.07=$0.7).

Một khách hàng bán 10 cổ phiếu Twitter và có $0.07 cổ tức. Nếu khách hàng giữ tới ngày chốt cổ tức thì họ sẽ bị trừ $0.7 (10 x $0.07=$0.7).
 
Ví dụ cho một loại chỉ số chứng khoán:

Một khách hàng mua 5 chứng chỉ sở hữu WS30 và cty liên quan sẽ trả cổ tức bằng 7 điểm chỉ số đó. Nếu khách hàng giữ lệnh mua tới ngày chốt cổ tức thì họ sẽ nhận được cổ tức là $35 (5x7=$35).

Một khách hàng bán 5 chứng chỉ sở hữu WS30 và cty liên quan sẽ trả cổ tức bằng 7 điểm chỉ số đó. Nếu khách hàng giữ lệnh bán tới ngày chốt cổ tức thì họ sẽ bị trừ $35 (5x7=$35).

*Đối với khách hàng đang nắm giữ lệnh của các chỉ số lợi nhuận tổng hợp, thì giá trị cổ tức sẽ tự động phản ảnh trong giá của chỉ số. Ví dụ, khách hàng đang có lệnh trong chỉ số DAX30 sẽ không được them/trừ tiền như là cổ tức.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.