Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

PRESS RELEASES

NEWS

Trader Meet Up 2019

16/05/2019
Our first meeting has ended with a memorable success granting the success of its future sequences. We happily hosted you and 700 trade enthusiasts in the GEM Center auditorium, boosting up our knowledge & confidence we have towards our passions and goals.

As GKFX Prime, we strongly believe that gathering traders together and sharing experiences carries a great importance in the path of success. Throughout the event, we received valuable opinions from the reputable professionals in the business we are passionate of. And once again, we managed to get our perspective more multi-dimensional thanks to the significant ideas shared to each other.

We would like to express the deepest gratitude to you for sharing a precious time with us.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.