Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Giao Dịch & Sản Phẩm

Hàng Hóa

GKFX Prime cung cấp cho khách hàng dịch vụ giao dịch hàng hóa từ hơn một trăm thị trường toàn cầu

Ví Dụ về Hàng Hóa

 
Chúng tôi sẽ sử dụng VÀNG là 1 ví dụ để giải thích giao dịch hàng hóa như thế nào.
Đầu tiên là xác định khối lượng lot chuẩn cho VÀNG.
Khối lượng lot chuẩn cho Vàng là $1 cho 0.1

Nếu bạn không hiểu về khối lượng lot chuẩn thì bạn có thể tra nó ở trong Bảng Thông Tin Thị Trường của chúng tôi.
Vì stick là đơn vị được sử dụng để đo sự chuyển động giá nhỏ nhất của sản phẩm tài chính và 0.1 là giá trị nhỏ nhất mà giá vàng tăng hoặc giảm. Do đó 1 tick của giá vàng là 0.1.
Tại GKFXPrime bạn có thể giao dịch tối thiểu 0.1 lots VÀNG.
Với 0.1 lots vàng khi giá chuyển động 1 tick thì bạn sẽ lãi lỗ tương ứng là 0.1 lots X $1 = $0.10 hoặc 10 cents cho mỗi tick.
Nếu bạn mua 0.1 lots VÀNG bạn sẽ lời $0.1 cho mỗi tick giá khi giá VÀNG tăng.
Nếu bạn bán 0.1 lots VÀNG bạn sẽ lỗ $0.1 cho mỗi tick giá khi giá VÀNG tăng.
Nếu bạn mua VÀNG tại $1200.0 và giá tăng 5 ticks đến $1200.5 bạn sẽ lời 50 pence (0.5$) bởi vì $0.1 mỗi tick x 5 ticks = $0.5 hoặc 50 cents.
Nếu bạn bán VÀNG tại $1200.0 và giá giảm 50 ticks xuống $1195 bạn sẽ lời $5 bởi vì $0.10 mỗi tick X 50 ticks = $5.
Ngoài ra, nếu giá trong các ví dụ trên di chuyển theo hướng ngược lại bạn sẽ bị mất số tiền trên.


 

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm giao dịch tài chính có sử dụng đòn bẩy tạo ra rủi ro lớn cho số vốn của bạn. Nó không phù hợp cho tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn tiền gửi ban đầu của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về các rủi ro liên quan và tìm kiếm sự tư vấn độc lập nếu cần thiết. Xem đầy đủ Cảnh Báo Rủi Ro trên Điều Khoản Kinh Doanh và Chính Sách Riêng Tư của chúng tôi.