Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Có mất chi phí khi mở tài khoản không?

Không, bạn có thể mở và duy trì tài khoản miễn phí, bất kể loại hình hoạt động giao dịch của bạn. Điều này áp dụng với cả tài khoản Thực và tài khoản Demo. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tài khoản demo chỉ có hiệu lực trong 30 ngày. Nếu bạn để các vị thế giao dịch của mình mở qua đêm khi thị trường đóng cửa, các vị thế của bạn có thể phải chịu phí qua đêm căn cứ vào cặp tiền tệ hoặc CFD mà bạn đang giao dịch. Vui lòng liên hệ với Quản lý tài khoản nếu bạn muốn sử dụng tài khoản miễn phí qua đêm.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!