Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Làm thế nào để nạp thêm tiền vào tài khoản demo?

Bạn có thể chọn số tiền ảo bạn cần khi mở tài khoản demo. Trong trường hợp bạn cần nạp thêm tiền, vui lòng liên hệ với nhóm Hỗ trợ của chúng tôi. Bạn cũng có thể gửi e-mail trực tiếp đến địa chỉ accounts@gkfxprime.com.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!