Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Báo cáo của Người theo dõi

BÁO CÁO CỦA NGƯỜI THEO DÕI

Báo cáo của Người theo dõi cho phép Người theo dõi giám sát hoạt động giao dịch trên Tài khoản người theo dõi. Các hoạt động liên quan đến Số dư (bao gồm các loại phí) cũng được phản ánh trong Báo cáo của Người theo dõi.

Hãy thực hiện theo các bước sau để tạo Báo cáo của Người theo dõi:

1. Đăng nhập vào trang web PAMM, sau đó trên menu chính, nhấp vào Người theo dõi.

2. Trong bảng Tài khoản Người theo dõi, tìm Đề xuất bạn chọn và nhấp vào Báo cáo.

3. Chọn khoảng thời gian để tạo báo cáo. Các khoảng thời gian sẵn có để chọn là:

  • Tuần hiện tại
  • Tuần trước
  • Tháng hiện tại
  • Tháng trước
  • Khoảng thời gian khác

4. Nhấp vào Tính toán lại.

Tất cả các giao dịch được mở/đóng trong thời gian Tái đầu tư đều được hiển thị trong Báo cáo với số phiếu, tương ứng với các lệnh của Bậc thầy:

Tất cả các hoạt động liên quan đến số dư (bao gồm các loại phí) được trình bày trong Báo cáo như sau:

Khi tất cả các vị thế được quyết toán tại thời điểm Tái đầu tư (ví dụ: Tái đầu tư diễn ra lúc 1:10 chiều) và được mở lại, giá đóng và giá mở cho lệnh đó sẽ như nhau:

Nếu nhiều lệnh cho một công cụ tài chính nào đó được mở trên Tài khoản Người theo dõi, thì các lệnh đó sẽ được đóng trong thời gian Tái đầu tư và được mở lại, có cân nhắc tổng khối lượng được tạo ra cho công cụ tài chính đó. Khối lượng của vị thế được tạo ra bằng với phần chênh lệch giữa các khối lượng:

Nếu các lệnh ngược hướng nhau và có khối lượng bằng nhau (Tái đầu tư vào lúc 10:55 sáng ):

Nếu các lệnh có khối lượng khác nhau (Tái đầu tư vào lúc 2:15 chiều):

Lưu ý! Các vị thế được bảo toàn rủi ro và mở lại được hiển thị trong Báo cáo sau Kỳ tái đầu tư tiếp theo.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!