Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Vốn của Người theo dõi và Số dư của Người theo dõi

VỐN CỦA NGƯỜI THEO DÕI VÀ SỐ DƯ CỦA NGƯỜI THEO DÕI

Vốn của Người theo dõi là tiền của Người theo dõi được phân bổ tới tài khoản PAMM. Phí hiệu suất của Bậc thầy được tính toán dựa trên Vốn của Người theo dõi. Trong Khoảng thời gian giao dịch, giá trị Vốn của Người theo dõi chỉ thay đổi khi Người theo dõi thực hiện phân bổ/thu hồi tới/từ Tài khoản của Người theo dõi. Nếu Người theo dõi kiếm được lợi nhuận trong Khoảng thời gian giao dịch và không rút về, Vốn của Người theo dõi sẽ tự động tăng lên khi kết thúc Khoảng thời gian giao dịch.

Số dư của Người theo dõi — số tiền ròng được Người theo dõi phân bổ và rút về tới tài khoản PAMM vào thời điểm sau khi kỳ Tái đầu tư mới nhất thực hiện, có tính đến kết quả của hoạt động giao dịch của Bậc thầy. Số dư được tính toán hàng ngày trong thời gian Tái đầu tư.

Ví dụ 1:

Các Thông số đề xuất được cho như sau: 10/0/0 - 0/0 - 50.000/10.000/1.000. Người theo dõi phân bổ 50.000 USD. Do đó, lợi nhuận là số tiền trên 50.000 USD, thu được nhờ hoạt động giao dịch của Bậc thầy. Khi kết thúc Khoảng thời gian giao dịch, kết quả giao dịch thành công của Bậc thầy sẽ mang lại cho Người theo dõi khoản lợi nhuận 10.000 USD (Số dư của Người theo dõi là 60.000 USD). Theo Đề xuất của Bậc thầy, Phí hiệu suất là 1.000 USD (10% của 10.000) được trả cho Bậc thầy. Số dư của Người theo dõi và Vốn của Người theo dõi là 59.000 USD, tức là kể từ thời điểm này, số tiền trên 59.000 USD được coi là lợi nhuận.

Ví dụ 2:

Các Thông số đề xuất được cho như sau:10/0/0 - 0/0 - 50.000/10.000/1.000. Người theo dõi phân bổ 50.000 USD. Từ kết quả hoạt động giao dịch của Bậc thầy, Số dư của Người theo dõi đạt 10.000 USD khi kết thúc Khoảng thời gian giao dịch. Vì không có lợi nhuận, Bậc thầy đã không nhận được Phí hiệu suất. Người theo dõi quyết định rút về 5.000 USD. Khi Người theo dõi rút 50% Số dư của Người theo dõi (50% của 10.000 USD là 5.000 USD), Vốn của Người theo dõi cũng giảm 50% (50% của 50.000 USD là 25.000 USD). Vào đầu Khoảng thời gian giao dịch thứ hai, Vốn của Người theo dõi là 25.000 USD, Số dư của Người theo dõi là 5.000 USD. Từ kết quả hoạt động giao dịch của Bậc thầy, Số dư của Người theo dõi đạt 30.000 USD (Vốn của Người theo dõi – 25.000 USD, Lợi nhuận – 5.000 USD) khi kết thúc Khoảng thời gian giao dịch thứ hai. Vì lợi nhuận từ Khoảng thời gian giao dịch thứ hai là 5.000 USD, Phí hiệu suất là 10% của 5.000 USD (500 USD). Như vậy, khi kết thúc Khoảng thời gian giao dịch thứ hai, Vốn của Người theo dõi là 30.000 USD - 500 USD = 29.500 USD.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!