Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

CFD có những bất lợi gì?

Giao dịch ký quỹ có rủi ro khi thị trường biến động và đòi hỏi phải có sự theo dõi chặt chẽ. Với các mức biến động giá mạnh, bạn có thể mất mức ký quỹ cần thiết để giữ một vị thế mở. GKFX Prime cung cấp cơ chế cắt lỗ và thường xuyên cảnh báo khách hàng để bảo vệ họ trước những biến động thất thường như vậy.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!