Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

CFD có những lợi thế gì?

Các nhà môi giới cung cấp ‘giao dịch ký quỹ’, cung cấp đòn bẩy cho khách hàng. Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch có thể mở các vị thế lớn hơn trên thị trường so với khoản đầu tư thực tế của họ. Ngoài ra, không giống như các phương thức đầu tư khác, cơ hội kiếm lợi nhuận của bạn không gắn liền với giá trị tài sản. Bạn có thể mở một thế trường vị (bán) và thu lợi nhuận từ việc giảm giá. Cuối cùng, có ít hạn chế và giới hạn hơn khi tiếp cận thị trường.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!