Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Giao dịch CFD là gì?

CFD có nghĩa là ‘Hợp đồng chênh lệch.’. ‘Hợp đồng’ ở đây được lập giữa nhà đầu tư (bạn) và nhà môi giới (chúng tôi). Phần ‘chênh lệch’ đề cập đến sự thay đổi giá của một công cụ giao dịch. Không cần sở hữu bất kỳ tài sản nào, bạn có thể đầu cơ chênh lệch dựa trên sự thay đổi giá ở bất kỳ thị trường nào. Nếu giá của công cụ (chẳng hạn như cặp FX) thay đổi theo dự đoán của bạn, bạn sẽ có lãi. Ngược lại, bạn sẽ lỗ.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!