Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách điều chỉnh vị thế giao dịch khi Người theo dõi thực hiện phân bổ hoặc rút vốn

CÁCH ĐIỀU CHỈNH VỊ THẾ GIAO DỊCH KHI NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN PHÂN BỔ HOẶC THU HỒI VỐN

Bậc thầy cần theo dõi khối lượng của tất cả các vị thế mở trên một Tài khoản PAMM. Bậc thầy nhìn thấy yêu cầu phân bổ/thu hồi ngay khi Người theo dõi tạo yêu cầu. Do đó, Bậc thầy có thời gian để suy tính các biện pháp trước khi yêu cầu được thực hiện tại thời điểm Tái đầu tư. Dưới đây bạn có thể thấy các ví dụ về sự điều chỉnh vị thế sau khi phân bổ/thu hồi vốn.

ĐIỀU CHỈNH VỊ THẾ SAU KHI PHÂN BỔ TIỀN

Mức độ rủi ro trên một Tài khoản PAMM là 50% (ví dụ như Vốn tức thời bằng 10.000 USD, Ký quỹ bằng 5.000 USD). Sau đó 10.000 USD được bổ sung vào tài khoản, mức độ rủi ro giảm xuống 25% (Vốn tức thời bằng 20.000 USD, Ký quỹ bằng 5.000 USD). Để không bị mất lợi nhuận, Bậc thầy cần tăng mức độ rủi ro lên 50% bằng cách mở thêm các vị thế có khối lượng tương ứng (Vốn tức thời bằng 20.000 USD, Ký quỹ bằng 10.000 USD).

ĐIỀU CHỈNH VỊ THẾ SAU KHI THU HỒI TIỀN

Mức độ rủi ro trên một Tài khoản PAMM là 25% (ví dụ như Vốn tức thời bằng 20.000 USD, Ký quỹ bằng 5.000 USD). Sau đó 10.000 USD được rút về từ tài khoản, mức độ rủi ro tăng lên 50% (Vốn tức thời bằng 10.000 USD, Ký quỹ bằng 5.000 USD). Để tránh Ngưng giao dịch, Bậc thầy cần giảm mức độ rủi ro xuống 25% bằng cách đóng các vị thế có khối lượng tương ứng (Vốn tức thời bằng 10.000 USD, Ký quỹ bằng 2.500 USD).

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!