Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Nó hoạt động như thế nào?

PAMM (Quản lý tiền phân bổ theo phần trăm) là một giải pháp đầu tư thông minh. Hệ thống này cung cấp một nền tảng lý tưởng để kết nối những người mới bắt đầu và nhà giao dịch có kinh nghiệm.

Quy trình này cực kỳ hiệu quả và dễ dàng vì hệ thống phân bổ chi phí và lợi nhuận tự động.

Ví dụ về PAMM
  • Khách hàng đăng ký với vai trò Bậc thầy và phân bổ Vốn của Bậc thầy là $10.000.
  • Bậc thầy đặt khoảng thời gian giao dịch là ‘1 tháng’ với các thông số sau
  • Điều này có nghĩa, vào cuối tháng, Bậc thầy sẽ nhận được 30% lợi nhuận vượt quá giới hạn 10%. Đây được gọi là Giới hạn hiệu suất tối thiểu.
  • Hai người theo dõi chấp nhận đề xuất: Người theo dõi 1 đầu tư $25.000. Người theo dõi 2 đầu tư $15.000. Tài khoản PAMM hiện đang nắm giữ tổng cộng $50.000.
  • Vào cuối tháng, Bậc thầy giao dịch thành công và tài khoản PAMM lãi 50%. Tài khoản PAMM giờ đây nắm giữ tổng cộng $75.000.
  • Người theo dõi 1 nhận được 50% lợi nhuận từ khoản đầu tư ban đầu của mình: Giới hạn hiệu suất tối thiểu $12.500 (10%) cho Người theo dõi 1: $2.500 Lợi nhuận ròng = $12.500 (Lợi nhuận) – $2.500 (Giới hạn hiệu suất tối thiểu) = $10.000 Người theo dõi 1 trả tiền Phí hiệu suất (30% lợi nhuận ròng) cho Bậc thầy: $3.000
  • Người theo dõi 2 nhận được 50% lợi nhuận từ khoản đầu tư ban đầu của mình: Giới hạn hiệu suất tối thiểu $7.500 (10%) cho Người theo dõi 2: $1.500 Lợi nhuận ròng = $7.500 (Lợi nhuận) – $1.500 (Giới hạn hiệu suất tối thiểu) = $6.000 Người theo dõi 2 trả tiền Phí hiệu suất (30% lợi nhuận ròng) cho Bậc thầy: $1.800
  • Số dư hiện tại của Người theo dõi = Số dư ban đầu + Lợi nhuận – Phí hiệu suất Số dư hiện tại của Người theo dõi 1 = 25.000 + 12.500 – 3.000 = $34.500 Số dư hiện tại của Người theo dõi 2 = 15.000 + 7.500 – 1.800 = $20.700
  • Số dư hiện tại của Bậc thầy = Vốn của Bậc thầy + Lợi nhuận + Phí hiệu suất 10.000 + 5.000 + 3.000 + 1.800 = $19.800
  • Lợi nhuận: Người theo dõi 1 = $9.500 | Người theo dõi 2 = $5.700 | Bậc thầy = $9.800

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!