Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Tái đầu tư là gì?

Tái đầu tư là một quy trình thường quy đối với tài khoản PAMM khi kết quả giao dịch được cập nhật và công bố. Trong khi tái đầu tư;

  • Tất cả các vị thế hiện có trong tài khoản Người theo dõi được mở lại. Những người theo dõi sẽ nhận thấy hoạt động này trong các báo cáo giao dịch của họ như trường hợp Bậc thầy đóng tất cả các vị thế tại mức báo giá cuối cùng trong ngày và mở lại vào đầu ngày giao dịch tiếp theo với cùng mức giá đó. Tuy nhiên, trong nền tảng giao dịch, bạn sẽ không nhìn thấy bất kỳ hoạt động mở lại vị thế nào.
  • Tất cả các khoản phí được tính và thanh toán vào Tài khoản khách hàng Bậc thầy.
  • Các yêu cầu phân bổ và thu hồi được xử lý trong quá trình tái đầu tư cũng như tính toán lại phần chia của Người theo dõi và Bậc thầy.

Bậc thầy đặt thời gian tái đầu tư. Ngay trước thời gian đó, không có yêu cầu được chấp nhận trong một khoảng thời gian nhất định. Đây gọi là Thời gian đóng băng.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!