Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Thông số đề xuất – Được giải thích

Phí hiệu suất (0-100%)

Phần trăm từ lợi nhuận của Người theo dõi được trả cho Bậc thầy trong khi lợi nhuận đó được phân bổ khi kết thúc Khoảng thời gian giao dịch. Khoản này chỉ được trả nếu lợi nhuận vượt quá Giới hạn hiệu suất tối thiểu.

Hoa hồng Bậc thầy (0-100%)

Phí hàng năm mà các tài khoản Người theo dõi trả cho Bậc thầy để quản lý vốn. Phí này được tính toán hàng ngày dưới dạng tỷ lệ phần trăm Số dư hiện tại của Người theo dõi trong khi tái đầu tư. Vậy mỗi ngày, 1/260 Hoa hồng Bậc thầy hàng năm được trả cho Bậc thầy (260 là số ngày giao dịch trung bình mỗi năm).

Giới hạn hiệu suất tối thiểu (0-100%)

Ngưỡng lợi nhuận mà Bậc thầy tuyên bố nhận Phí hiệu suất sau đó.

Hoa hồng phân bổ (0-100%)

Khoản thanh toán trước một phần ban đầu do bậc thầy thiết lập như một điều kiện để tham gia đề xuất.

Phạt rút vốn sớm (0-100%)

Mức phạt cho việc thu hồi khoản đầu tư của Người theo dõi trước thời điểm kết thúc khoảng thời gian giao dịch.

Phân bổ ban đầu

Số tiền tối thiểu để một Người theo dõi có thể tham gia đề xuất của một Bậc thầy. Nó được chuyển đến Tài khoản PAMM.

Tiền nạp tối thiểu của Người theo dõi

Số tiền tối thiểu để một Người theo dõi phân bổ thêm vốn vào tài khoản PAMM.

Số dư tối thiểu của Người theo dõi

Số tiền tối thiểu phải còn lại trong tài khoản của Người theo dõi trong trường hợp có yêu cầu thu hồi.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!