Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách giới thiệu bạn bè

Bạn hài lòng với dịch vụ của chúng tôi? Hãy giới thiệu với bạn bè! Khi bạn bè của bạn bắt đầu giao dịch, bạn sẽ bắt đầu kiếm được hoa hồng. Giới thiệu càng nhiều bạn bè, kiếm được càng nhiều hoa hồng, lên tới $500! Chương trình Giới thiệu bạn bè hoan nghênh tất cả khách hàng tham gia! Hãy gửi tới bạn bè của bạn yêu cầu tham gia với chúng tôi thông qua trang MyGKFX. Bạn cũng có thể thông báo trực tiếp tới một Quản lý tài khoản bằng cách gửi e-mail cho chúng tôi theo địa chỉ accounts@gkfxprime.com.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!