Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách nạp tiền

Bạn cần đầu tư một số tiền nhất định để bắt đầu giao dịch trên thị trường tài chính. Số tiền này được gọi là tiền ký quỹ. Các yêu cầu ký quỹ khác nhau tùy theo từng công cụ giao dịch. Vui lòng xem Các bảng thông tin thị trường của chúng tôi trong menu Điều kiện giao dịch.

Nạp tiền vào tài khoản của bạn,

1. Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào khu vực khách hàng an toàn của bạn.
2. Vào tab Tiền rồi mở tab Nạp tiền.
3. Chọn tài khoản của bạn rồi chọn phương thức nạp tiền.
4. Chọn số tiền và tiến hành thanh toán.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!