Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách rút tiền

Bạn có thể dễ dàng rút tiền đã thanh toán khỏi số dư tài khoản của mình. Chỉ cần xác minh tài khoản của bạn trước khi rút tiền. Bạn sẽ không thể rút tiền nếu tài khoản của bạn chưa được xác minh. Xin nhớ rằng việc rút tiền phải chịu sự kiểm soát và phê duyệt nhằm mục đích Chống rửa tiền. Ngoài ra, xin lưu ý rằng theo nguyên tắc, chúng tôi sẽ trả lại tiền về nguồn tiền nạp. Nếu bạn nạp tiền qua thẻ tín dụng, bạn cũng sẽ nhận được tiền rút vào cùng một thẻ.

Để rút tiền,

1. Bắt đầu bằng cách đăng nhập vào khu vực khách hàng an toàn của bạn.
2. Vào tab Tiền rồi mở tab Rút tiền.
3. Chọn tài khoản của bạn rồi nhập các chi tiết.
4. Chọn số tiền và hoàn tất yêu cầu.
5. Khoản tiền rút của bạn sẽ được xử lý theo cách thủ công.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!