Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

GKFX Prime có được cơ quan nào quản lý không?

Có. Chúng tôi được quản lý và giám sát bởi cơ quan tài chính của Quần đảo Virgin thuộc Anh có tên là Ủy ban Dịch vụ Tài chính (BVI FSC). Được thành lập vào năm 2002, cơ quan độc lập này kiểm tra và giám sát các hoạt động tài chính bao gồm thương mại, bảo hiểm và ngân hàng để cung cấp một môi trường an toàn và minh bạch cho các khách hàng và thị trường. Bạn có thể thấy một bản sao giấy phép của GKFX Prime trên trang web của BVI FSC, theo liên kết này dưới số công ty 1728826.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!