Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Các thuật ngữ sau đây nghĩa là gì: Số dư, Vốn tức thời, Ký quỹ?

Số dư: Tổng số tiền mặt có sẵn để giao dịch, bao gồm tất cả các khoản lãi và lỗ đã khóa sổ, cũng như tất cả các khoản tiền nạp và tiền rút được áp dụng trên tài khoản giao dịch của bạn.
Vốn tức thời: Lợi nhuận và lỗ thả nổi, ngoài số dư.
Ký quỹ: Số tiền được yêu cầu để mở một vị thế. Nó cho phép bạn dùng đòn bẩy.
Dư ký quỹ: Vốn tức thời – Ký quỹ được giữ trong các giao dịch mở
Mức ký quỹ (% dư ký quỹ): (Vốn tức thời / Ký quỹ được giữ trong các giao dịch mở) x 100

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!