Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Giao dịch xã hội là gì?

Giao dịch xã hội là một hình thức giao dịch CFD trực tuyến phổ biến! Hình thức này hoạt động trên cơ sở công nghệ sao chép giao dịch: một chuyên gia giao dịch tạo ra một chiến lược và chia sẻ chiến lược đó một cách an toàn trên nền tảng. Các nhà giao dịch mới sao chép chiến lược đó trên tài khoản của họ như một hình thức đầu tư. Các giao dịch thành công sẽ có lợi cho cả hai bên! Ngoài ra, có một cộng đồng được hình thành xung quanh nền tảng giao dịch để bạn có thể lựa chọn các chiến lược của mình tốt hơn.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!