Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Sao chép giao dịch là gì?

Sao chép giao dịch là phương thức giao dịch đang ngày càng phổ biến. Hệ thống này hoạt động dựa trên nguyên tắc sao chép an toàn một chiến lược của chuyên gia giao dịch trong khi tạo ra lợi tức đầu tư bổ sung cho chuyên gia giao dịch đó. Trên các nền tảng sao chép giao dịch, các nhà giao dịch mới bắt đầu có ít kinh nghiệm về giao dịch Forex có thể dễ dàng chọn một giao dịch để sao chép và đầu tư vào chiến lược đó. Khi giao dịch đạt được thành công trên thị trường, cả chuyên gia giao dịch và nhà giao dịch mới bắt đầu đều kiếm được lợi nhuận.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!