Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Ai thiết lập giá tiền mã hóa?

Số lượng đồng coin có sẵn và tỷ lệ phát hành của chúng có ảnh hưởng lớn đến giá (cung & cầu). Do vậy, giá giao động tùy theo suy nghĩ của mọi người về giá trị của đồng tiền - tâm lý thị trường.
Khi giá tăng/giảm mạnh, độ lan tỏa trên truyền thông sẽ khuếch đại. Các nhà đầu tư nhận thấy tiền mã hóa là một công cụ sinh lợi và do đó, nó ngày càng trở nên phổ biến. Các sự kiện kinh tế và cập nhật về quy định cũng đóng vai trò quan trọng, giống như các thị trường khác.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!