Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cách sử dụng tín hiệu Forex

Trong một dịch vụ tín hiệu ngoại hối, lập trình viên thường tạo ra một bộ quy tắc và chỉ báo kỹ thuật để chương trình chạy theo các thông số kỹ thuật đó. Khi một số điều kiện nhất định được khớp, thuật toán sẽ tư vấn cho lập trình viên theo đó: bây giờ là thời điểm tốt để tham gia thị trường và mua/bán các loại tiền tệ XYZ. Nhưng đây là một trường hợp quá đơn giản vì có nhiều tiêu chí khác cần lưu ý khi giao dịch.

Sau cùng thì quyết định là tùy thuộc vào nhà giao dịch, tức là bạn. Người theo dõi có thể nhận được tín hiệu thông qua một vài phương thức. Nhưng thời điểm là yếu tố thiết yếu, nên chúng thường được gửi qua email, trang web, SMS, RSS, tweet hoặc các phương thức nhanh tương tự khác.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!