Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Chênh lệch trong giao dịch Forex là gì?

Trong giao dịch ngoại hối, các cặp tiền tệ được định giá bằng cách lấy giá hai đồng tiền trong cặp so với nhau. Giá bán là giá để bạn có thể bán đồng tiền cơ sở. Giá mua là giá để bạn có thể mua đồng tiền cơ sở. Khác biệt giá giữa hai giá này được gọi là chênh lệch.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!