Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Cổ tức là gì?

Mỗi năm các công ty đại chúng sẽ công bố mức lợi nhuận họ sẽ chia sẻ với một nhóm cổ đông. Đây được gọi là cổ tức. Cổ tức có thể có ở nhiều dạng: tiền mặt, chia thêm cổ phiếu hoặc tài sản khác.

Khi giao dịch cổ phiếu, cổ tức sẽ được ghi có/ghi nợ vào tài khoản của bạn sau khi thị trường đóng cửa. Cổ phiếu CFD thường tăng hoặc giảm giá trị trước khi kỳ vọng này được công bố và nó phản ánh tình hình thị trường. Do đó, việc tăng hoặc giảm giá này thường bù vào khoản cổ tức được ghi có/ghi nợ.

 

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!