Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Giao dịch chứng khoán là gì?

Cổ phiếu (còn gọi là Chứng khoán) là một tỷ lệ phần trăm trong quyền sở hữu của một công ty. Khi một công ty thành công, cổ phiếu của họ sẽ gia tăng giá trị. Ngược lại, các nhà đầu tư sẽ mất tiền. Tuy nhiên ‘giao dịch cổ phiếu’ lại khác: bạn có thể mở vị thế mua hoặc bán trên thị trường. Điều này có nghĩa là bạn vẫn có thể thu lời ngay cả khi cổ phiếu của công ty đang mất giá.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!