Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Giao dịch Forex có rủi ro không?

Có, giao dịch Forex có rủi ro khi thị trường biến động và đòi hỏi phải có sự theo dõi chặt chẽ. Với các mức biến động giá mạnh, bạn có thể mất mức ký quỹ cần thiết để giữ một vị thế mở. Điều này có nghĩa là bạn có thể nhanh chóng mất khoản đầu tư của mình. GKFX Prime cung cấp cơ chế cắt lỗ và thường xuyên cảnh báo khách hàng để bảo vệ họ trước những biến động thất thường như vậy.

Nếu bạn không có đủ kinh nghiệm hoặc thời gian rảnh để giao dịch ngoại hối, hãy xem xét sao chép các chiến lược hiệu quả hoặc tham gia chương trình giao dịch xã hội của chúng tôi để đầu tư.

Bạn có muốn biết thêm về cách bắt đầu giao dịch ngoại hối không? Cân nhắc tham khảo các trang về Đào tạoVideo giải thích của chúng tôi để bắt đầu giao dịch.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!