Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Làm thế nào để chọn giữa các chỉ số?

Các chỉ số chứa nhiều cổ phiếu và trái phiếu khác nhau, thường từ cùng một quốc gia hoặc cùng khu vực. Mỗi bộ có một giá trị chỉ số được tính toán, được chi phối bởi các công ty lớn trong nhóm. Nhận biết được các “đầu tàu” này có thể giúp bạn xác định được chiều hướng cho các công ty còn lại trong nhóm. Một công ty càng có giá trị thì giá cổ phiếu của nó sẽ càng có ảnh hưởng đối với chỉ số nói chung.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!