Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Loại nào tốt hơn? Chênh lệch cố định hay chênh lệch khả biến?

Điều đó phụ thuộc vào nhu cầu và chiến lược của một nhà giao dịch. Thông thường, những nhà giao dịch nào giao dịch ít hơn và với số lượng nhỏ hơn sẽ thích định giá chênh lệch cố định. Và các nhà giao dịch có tài khoản lớn hơn với tần suất giao dịch thường xuyên hơn được hưởng lợi từ các mức chênh lệch khả biến. Chênh lệch khả biến cũng cung cấp khả năng thực hiện lệnh nhanh hơn và ít bị báo giá lại hơn.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!