Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Thời điểm chuyển hạn là gì?

Thời gian tái đầu tư diễn ra xung quanh thời gian đóng cửa thị trường tại New York. Tất cả các vị thế để mở từ 21:59:45 GMT đến 21:59:59 GMT sẽ được tái đầu tư sang ngày hôm sau. Các vị thế mở của bạn phải chịu phí qua đêm. Vui lòng kiểm tra các bảng thông tin thị trường của chúng tôi và tìm hiểu thêm về phí qua đêm cho công cụ giao dịch cụ thể mà bạn quan tâm trước khi bắt đầu giao dịch với GKFX Prime.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!