Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Tôi có thể mất nhiều hơn số tiền nạp tôi có không?

Mặc dù là hãn hữu, nhưng có khả năng một nhà giao dịch có thể mất nhiều hơn so với các khoản đầu tư ban đầu của họ do giao dịch ký quỹ. Thị trường Forex và CFD có thể cực kỳ biến động, nhất là trong thời kỳ hỗn loạn hoặc khủng hoảng. GKFX Prime sẽ gửi yêu cầu gọi ký quỹ bổ sung để thông báo ngay lập tức cho khách hàng về việc giảm mức dư ký quỹ nhằm ngăn chặn trường hợp đó. Vị thế của bạn sẽ bị đóng nếu mức dư ký quỹ của bạn còn dưới 20%. Vì số dư của bạn không đáp ứng được các yêu cầu giao dịch ước tính của bạn. Đây gọi là Ngưng giao dịch.

CÁC CÂU HỎI LIÊN QUAN

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!