Đóng

Phản hồi của bạn rất quan trọng cho chúng tôi!

Bạn chấm điểm trang web của chúng tôi thế nào với thang điểm từ 1 đến 5, 5 là điểm cao nhất và 1 là điểm thấp nhất.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Xin hãy nhập ý kiến phản hồi của bạn vào ô dưới đây để cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì !

Refresh

Education & Tools

Tôi đặt 1 lệnh giao dịch như thế nào?

Tôi đặt một lệnh giao dịch như thế nào?

Bạn có thể đặt một lệnh trên nền tảng giao dịch. Bạn cần chọn loại lệnh giao dịch cụ thể, khối lượng, giá và khoảng thời gian của lệnh đó.

Nếu giá thị trường tạo khoảng trống giữa mức đặt lệnh của tôi ?

Trong điều kiện thị trường biến động thì một lệnh có thể được khớp tại mức giá kém thuận lợi hơn so với mức giá mà bạn đã xác định trước đó. Nó được gọi là ‘Gapping’ và trong trường hợp này GKFX sẽ cố gắng khớp lệnh giao dịch tại giá đầu tiên hoặc tại giá hợp lý nhất có thể đối với chúng tôi. 

Nếu một trạng thái bị đóng thì chuyện gì sẽ xảy ra với các lệnh đi kèm với trạng thái đó ?

Nếu bạn có bất kỳ lệnh nào đi kèm với một trạng thái đã bị đóng thì chúng sẽ bị hủy bỏ một cách tự động. Nhưng bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc hủy đã hoàn tất. Nếu bạn bỏ sót lệnh nào đó mà không đi kèm với trạng thái cụ thể nào thì chúng sẽ tiếp tục được tính.

Đóng một trạng thái mở

Để đóng một trạng thái trong Meta Trader bạn phải thao tác trên lệnh đi kèm với trạng thái đó hoặc nhấn chuột phải trên lệnh đó tại tab ‘Trades’ để hiện các lựa chọn và sau đó chọn ‘close order’, sau đó nhấn nút đóng màu vàng. Nếu bạn chỉ giao dịch với lệnh đối lập và có giá trị bằng thì việc này không đóng trạng thái nào mà bạn sẽ sở hữu cả 2 trạng thái mua và bạn. 

Bổ trợ vốn là gì ?

Như đã nói trước, nếu bạn có một vị trí mở trong CFD lúc 10h tối (giờ Luân Đôn) thì bạn có thể phải bổ trợ vốn. Nếu bạn chỉ giao dịch ban ngày và không còn vị thế nào thì bạn không phải bổ trợ thêm. Nếu bạn đang sở hữu CFD thì bạn sẽ mất phí bổ trợ. Khi bạn chỉ đặt lên một phần giá trị thực của một giao dịch thì bạn đã ‘mượn thành công’ số dư. Trong trường hợp này chúng tôi thu phí bổ trợ tại 2% hơn lãi suất cho vay qua đêm của loại tiền tệ được tính. Nếu bạn không sở hữu một CFD nào thì bạn có thể nhận bổ trợ. Bạn đã ký quý toàn bộ giá trị giao dịch với chúng tôi thành công và sẽ nhận bổ trợ vốn tương đương với lãi suất cho vay qua đêm trừ 2% (theo mức tối thiểu là 0%). Nếu bạn có một vị thế mà có sở hữu lẫn không sở hữu một loại CFD thì chúng sẽ KHÔNG bù trừ lẫn nhau và bạn có thể trả hoặc nhận tiền bổ trợ cùng một lúc, đồng thời mất đi giá trị chênh lệch. Bổ trợ vốn hoạt động khác trong trường hợp Ngoại hối, vậy bạn nên đọc phần đó để hiểu nó được áp dụng như thế nào.

CẢNH BÁO RỦI RO

Tất cả các sản phẩm tài chính được giao dịch ký quỹ đều có mức độ rủi ro cao - không phù hợp với tất cả nhà đầu tư và bạn có thể mất nhiều hơn số tiền ký quỹ ban đầu của mình. Hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu đầy đủ rủi ro có liên quan và tìm kiếm lời khuyên khi cần thiết. Xem thêm cảnh báo rủi ro đầy đủ của chúng tôi trong các điều khoản kinh doanh.