Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

Chuyên đề Đầu tư Cổ phiếu với GKFX

Danh mục đầu tư cổ phiếu theo chủ đề của chúng tôi được thiết lậptheo xu hướng thị trường. Khái niệm này bao gồm một loạt các mã chứng khoán, từ Internet of Things đến các doanh nghiệp thể thao điện tử, tất cả đều định hình lại thế giới theo những cách mới. Với vô số lợi thế của GKFX, bạn có thể kiểm tra và đầu tư vào Cổ phiếu chủ đề.

Tại sao mọi người đầu tư vào cổ phiếu theo chủ đề?

Cổ phiếu của các công ty được dự đoán sẽ tăng giá trị được gọi là cổ phiếu theo chủ đề. Danh mục đầu tư tập trung vào những phát triển trong tương lai trong công ty và thay đổi cấu trúc ngành.

Các sản phẩm tài chính truyền thống không giống như đầu tư theo chủ đề. Các công ty và ngành công nghiệp được phân loại theo chủ đề có chiến lược tìm kiếm câu trả lời toàn cầu cho các vấn đề của họ. Chính vì thế nhóm cổ phiếu này có khả năng cung cấp lợi nhuận bền vững lâu dài.

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!