Tìm kiếm ĐĂNG NHẬP

CHIA SẺ LỢI NHUẬN CHO CỔ PHIẾU & CHỈ SỐ

Tìm hiểu thêm về cổ tức tại đây và nó ảnh hưởng tới giao dịch của bạn như thế nào

CỔ TỨC LÀ GÌ?

Một số công ty chia sẻ một phần thu nhập định kỳ của họ với
cổ đông. Các khoản này được gọi là cổ tức và là những ưu đãi hấp dẫn cho
nhà đầu tư; được xem như dấu hiệu của một năm tài chính có lợi nhuận.

Nhà đầu tư nhận cổ tức dựa trên số lượng cổ phần mà họ sở hữu. Sau khi
công ty công bố quyết định chi trả cổ tức, một ngày cụ thể được gọi là ngày giao dịch
không hưởng quyền được xác định. Bất cứ ai sở hữu cổ phần trước thời điểm này đều đủ điều kiện nhận cổ tức.

Nhưng còn về các nhà giao dịch thì sao? Các nhà giao dịch CFD có bị ảnh hưởng bởi cổ tức nếu họ đang giao dịch cổ phiếu hay chỉ số không? Câu trả lời là có. Mặc dù các nhà giao dịch không thực sự sở hữu cổ phần của công ty, nhưng cổ tức thay đổi đáng kể giá CFD cổ phiếu trên thị trường.

SAU ĐÂY LÀ VÍ DỤ:

Bạn có một vị thế mua với 100 cổ phiếu của Apple và $0,07 cổ tức được công khai. Bạn giữ vị thế này mở trong suốt ngày giao dịch không hưởng quyền. Như vậy, bạn nhận được $7 (100*$0,07=$7) chuyển vào số dư. Giả sử lần này bạn mở vị thế bán. Sau ngày giao dịch không hưởng quyền, thay vào đó số dư của bạn sẽ bị trừ đi $7.

Lưu ý: CFD cổ phiếu hoặc chỉ số thường tăng hoặc giảm giá trị khi công bố cổ tức. Điều này dẫn đến sự thay đổi giá đột ngột và nó thường bù vào giá trị cổ tức ghi có/ghi nợ.

CỔ TỨC SẮP TỚI

Đối với những khách hàng có vị thế trong chỉ số tổng lợi nhuận, cổ tức được tự động phản ánh trong giá của
chỉ số đó. (Ví dụ: các CFD DAX40 không được ghi nợ/ghi có dưới dạng cổ tức.)

Đối với những khách hàng không đủ tiền ký quỹ trong khi giữ các vị thế bán trên một công cụ, chúng tôi sẽ áp dụng quy tắc
miễn trừ ký quỹ tạm thời. Sau đó, giá trị cổ tức sẽ được áp dụng và quy tắc miễn trừ ký quỹ sẽ bị xóa bỏ.

UNLIMITED ACCESS!

The best way to keep track of your accounts. Get notifications
and access your dashboard any time!

Open a live or demo account, make secure deposits or get latest
market updates for free!